หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองปางมะค่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
เทศบาลเมืองปางมะค่า ประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (ปางมะค่าเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปางมะค่า
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทม.ปางมะค่า
 
     
  “ ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจปัญหา พัฒนาอย่างเป็นระบบ ”  
     
 
 
พันธกิจ
 
  จัดให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจัดทำแผนกับประชาชนในตำบล
  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและบริการสาธารณะต่างๆ ให้สมบูรณ์
  การพัฒนาระบบการทำงาน ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  จัดให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดให้มีทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
  จัดให้มีส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  จัดให้มีการสาธารณสุข การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
  การให้การสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
  ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  มีการจัดตั้งและดูแลตลาดกลางในการเกษตร
  จัดให้มีและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
  กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
  การวางและการจัดทำผังเมืองรวม
  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1
 
 
การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
และซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน
รวมทั้งระบบการระบายน้ำ ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางที่ 2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
  แนวทางที่ 4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
  แนวทางที่ 5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2
 
 
การส่งสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มี
คุณภาพ ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็น
องค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปรองดองสมานฉันท์
  แนวทางที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคง
ของประชาคมอาเซียน
  แนวทางที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
  แนวทางที่ 6 ส่งสริมและพัฒนา การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3
 
 
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการ
พัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
เพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4
 
 
การส่งเสริมสุขภาพอมัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้
บริการสาธารณสุข และกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา
และนันทนาการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนำมัยคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนา
การรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
  แนวทางที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5
 
 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่
ป่าไม้ ที่ดิน และ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและ
การส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-0375177
ทม.ปางมะค่า
ทม.ปางมะค่า

เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 1,367,414 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10