หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองปางมะค่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานที่ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการทุกวันค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098-8029277 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทม.ปางมะค่า
 
     
  “ ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจปัญหา พัฒนาอย่างเป็นระบบ ”  
     
 
 
พันธกิจ
 
  จัดให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจัดทำแผนกับประชาชนในตำบล
  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและบริการสาธารณะต่างๆ ให้สมบูรณ์
  การพัฒนาระบบการทำงาน ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  จัดให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดให้มีทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
  จัดให้มีส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  จัดให้มีการสาธารณสุข การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
  การให้การสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
  ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  มีการจัดตั้งและดูแลตลาดกลางในการเกษตร
  จัดให้มีและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
  กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
  การวางและการจัดทำผังเมืองรวม
  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1
 
 
การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
และซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน
รวมทั้งระบบการระบายน้ำ ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางที่ 2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
  แนวทางที่ 4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
  แนวทางที่ 5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2
 
 
การส่งสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มี
คุณภาพ ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็น
องค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปรองดองสมานฉันท์
  แนวทางที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคง
ของประชาคมอาเซียน
  แนวทางที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
  แนวทางที่ 6 ส่งสริมและพัฒนา การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3
 
 
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการ
พัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
เพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4
 
 
การส่งเสริมสุขภาพอมัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้
บริการสาธารณสุข และกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา
และนันทนาการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนำมัยคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนา
การรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
  แนวทางที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  แนวทางที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5
 
 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่
ป่าไม้ ที่ดิน และ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและ
การส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-0375177
ทม.ปางมะค่า
ทม.ปางมะค่า

เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 685,459 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10