หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
 
Hot News
เทศบาลเมืองปางมะค่า ยินดีให้บริการ สอบถามโทร. 055-872-317 ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
“ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจปัญหา พัฒนาอย่างเป็นระบบ”
 
พันธกิจ
 
    จัดให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจัดทำแผนกับประชาชนในตำบล
    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและบริการสาธารณะต่างๆ ให้สมบูรณ์
    การพัฒนาระบบการทำงาน ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    จัดให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดให้มีทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
    จัดให้มี ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
    จัดให้มี การสาธารณสุข การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
    การให้การสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
    จัดให้มี ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในท้องถิ่น
    ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    มีการจัดตั้งและดูแลตลาดกลางในการเกษตร
    จัดให้มีและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
    กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
    ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
    การวางและการจัดทำผังเมืองรวม
    จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    สำรวจ ตรวจสอบ ก่สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
    การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
    การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การส่งสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
    การส่งเสริม ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
    การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
    การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
    ส่งสริมและพัฒนา การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตร ปลอดภัย
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
    การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
    การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
การส่งเสริมสุขภาพอมัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนำมัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
    การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    การส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
    การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 28,716 เริ่มนับ 8 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10